Skipp navigasjon

Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ferdigstilt

20.06.2018 - Evalueringer

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, gjennomført en evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om dagens enerettsmodell kan forbedres og styrkes gjennom tiltak rettet mot spillporteføljer, markedsføring og organisering innenfor de begrensningene det EØS-rettslige rammeverket setter.

Å gjennomføre pengespillpolitikken er utfordrende. På den ene siden skal Norsk Tipping og Norsk Rikstoto tilby et ansvarlig og trygt tilbud av pengespill som ikke påfører samfunnet kostbare skadevirkninger. Samtidig må tilbudet være tilstrekkelig attraktivt for spillerne for å møte spillelysten i befolkningen. Pengespillpolitikken går ut på å balansere hensynene til ansvarlighet og attraktivitet på en god måte.

For å vurdere kanaliseringseffekter av enerettsaktørenes tilbud har vi gjennomført en spørreundersøkelse om pengespillvaner og valg av tilbydere. Tusen respondenter har deltatt i undersøkelsen, som blant annet avdekker såkalte diversjonsrater. Disse gir verdifull informasjon om konkurranseflatene mellom de ulike spillene i enerettsaktørenes porteføljer og tilbudet fra uregulerte utenlandske aktører.

Til en viss grad ligger det et skadepotensial i flere deler av enerettsaktørenes tilbud av pengespill. Rapporten konkluderer likevel med at det på porteføljenivå er sannsynlig at nytten som oppstår gjennom å kanalisere spillere vekk fra mer skadelige alternativer mer enn veier opp for skadevirkningene. Rapporten viser også at bidraget til måloppnåelse ikke nødvendigvis er like stort for alle spillsegmenter.

Les omtale av rapporten hos Kulturdepartementet her, eller last ned rapporten her.

Relevante artikler