Skipp navigasjon

Mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

02.07.2015 - Innovasjon og IKT

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics sammen med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomført en utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet.

Rapporten består av to deler. Den første delen gjennomgår direktivets bestemmelser og drøfter alternative forslag til hvordan bestemmelsene kan implementeres i norsk rett. Den andre delen er en samfunnsøkonomisk analyse av tre alternativer for implementering. Vår vurdering er at alle alternativene trolig vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Analysen indikerer også at alternativet som innebærer å gjøre regelverket gjeldende for andre infrastruktureiere i tillegg til bredbåndsaktører, vil kunne gi de høyeste samfunnsøkonomiske nytteeffektene. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til både kostnader og nyttepotensial, og det er en rekke forhold som bør avklares før man evt. velger å gå videre med dette alternativet. På kort sikt anbefaler vi derfor at et minstealternativ velges i forbindelse med gjennomføring av direktivet.

Les rapporten her.

Relevante artikler