Skipp navigasjon

Gjennomfører moglegheitsstudie i av fylkesvegnettet i Hordaland

13.01.2015 - Uncategorized @no

Saman med Sweco skal Oslo Economics gjere ei moglegheitsstudie av fylkesvegnettet knytta til ny ferjefri E39 mellom Bergen og fylkesgrensa i Rogaland. Oppdragsgjevar for prosjektet er Hordaland Fylkeskommune. Studien skal sjå på moglegheitene for utbetring av eksisterande vegnett og eventuelt bygging av nye vegsamband, der ein tek høgde for endra busetnad og næringsstruktur i lys av ferjefri E39.

For meir informasjon om oppdraget, kontakt Håkon Hagtvet.

Relevante artikler