Skipp navigasjon

Behov for bedre prioritering i en fastlegeordning under press

13.12.2022 - Helse og life science

Med en etterspørsel etter helsetjenester som overstiger de tilgjengelige ressursene er det nødvendig å gjøre prioriteringer i tjenesten for å sikre et godt og rettferdig helsetilbud. I en offentlig finansiert helsetjeneste, som den norske, er det særlig viktig med gode prioriteringer for å sikre en bærekraftig helsetjeneste.

Fastlegeordningen står sentralt i den norske helsetjenesten og er innbyggernes inngang til offentlige helsetjenester. I dag har imidlertid ordningen flere utfordringer. Legene rapporterer om stor arbeidsbelastning, det er betydelige rekrutteringsutfordringer og antall innbyggere uten fast lege er på det høyeste nivået siden ordningen ble innført.

I helsetjenesten kalles prioritering ofte triagering. For å bedre kunne prioritere henvendelser til fastlegekontoret er det igangsatt arbeid med et digitalt triageringsverktøy som innebærer at pasientene besvarer et dynamisk spørreskjema i forkant av timen hos legen. Ved at det blir lettere å vurdere og prioritere henvendelsene vil verktøyet kunne bidra til å avlaste fastlegen og øke kvaliteten på timene som gis. I tillegg vil informasjonen pasientene oppgir i forkant kunne gjøre at både fastlege og pasient er bedre forberedt til timen.

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Oslo Economics evaluere utprøvingen av digitalt triageringsverktøy på utvalgte fastlegekontor. Det skal gjennomføres en bred evaluering, hvor en rekke ulike problemstillinger skal vurderes. Vi skal blant annet vurdere hvorvidt løsningen gir tidsbesparende for pasienten og fastlege, om pasientene får behandling av bedre kvalitet og om verktøyet påvirker samhandling med andre deler av helsetjenesten. I tillegg skal vi også vurdere den tekniske løsningen og om tjenestene brukes riktig. Oppdraget starter opp i januar 2023 og går ut 2025.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler