Skipp navigasjon

Lovende erfaringer med kompetansetiltak for langtidssykmeldte

17.11.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Ett av hovedmålene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for perioden 2019-2022 er å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2018. Noen langtidssykmeldte kan ha behov for kompetansehevende tiltak for å kunne fortsette i jobb, men behov for slike blir i mange tilfeller først avklart etter at den sykmeldte har gått over på arbeidsavklaringspenger. Slik kommer mange sent i gang med kompetansetiltak, noe som kan svekke forutsetningene for retur til arbeid. Som en del av den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), har Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført et prosjekt med utprøving av utvidet bruk av kompetansetiltak i sykmeldingsperioden. Prosjektet innebærer at langtidssykmeldte som ikke har helse til å stå i sitt nåværende arbeid kan ta kurs eller kortvarig utdanning for å kvalifisere for annet arbeid.

Oslo Economics har gjennomført en prosessevaluering av forsøket. Forsøket innebærer at NAV har kontaktet sykmeldte med gjentakende fravær tidlig i sykmeldingsforløpet og kartlagt deres helse, arbeidssituasjon, behov og ønsker om kompetansetiltak. Kun et fåtall av disse har vært aktuelle for kompetansetiltak, og denne prosessen har vært ressurskrevende for NAV. Dette innebærer at det foreløpig kun er et fåtall av sykmeldte som har gjennomført kompetansetiltak. Tiltaket er i hovedsak brukt av lavt utdannede i fysisk krevende yrker, med diagnoser som NAV vurderer at er lite forenlig med arbeidsoppgavene over tid. Både NAV-ansatte og sykmeldte har gode erfaringer med forsøket. Statistikk viser at en del av kandidatene kommer i nytt arbeid etter tiltaket, men det er foreløpig for tidlig å si om tiltaket vil gi ønsket effekt i form av mer langvarig arbeidstilknytning for disse. Foreløpig fremstår kompetansetiltak for sykmeldte som et nyttig tiltak for noen få, men vi anbefaler at en oppskalering av tiltaket avventer en studie av mer langsiktig arbeidsmarkedstilknytning for kandidatene i etterkant av tiltaket. Dersom tiltaket skal videreføres, mener vi det bør innføres som en del av en helhetlig endring av NAVs sykefraværsoppfølging, til tidlig oppfølging av sykmeldte med gjentakende sykefravær.

Les rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler