Skipp navigasjon

Hvordan brukes klimagassregnskap i norske kommuner?

08.06.2022 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics og samarbeidspartner Footprint har vunnet et oppdrag for Miljødirektoratet. I oppdraget skal vi kartlegge dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet for kommunene, som Miljødirektoratet har utarbeidet.

Ambisjonen med klimagassregnskapet er at alle landets kommuner skal få tilgang til informasjon om utslippene av klimagasser i sin kommune, med et detaljnivå som gjør det mulig å vurdere tilstand og utvikling. Regnskapet skal så langt det lar seg gjøre fange opp effekten av tiltak som iverksettes. Miljødirektoratet utarbeider også tilknyttede maler for å beregne effekten av lokale klimatiltak.

Modellene er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside. Spørsmålene i oppdraget er blant annet hvor kjent dette verktøyet er for kommunene, og nyttig dette verktøyet er for kommunene. Kunnskapsgrunnlaget vi utarbeider skal brukes i Miljødirektoratets videre utredning av hvordan klimagassregnskapet kan videreutvikles. Oppdraget inneholder også en opsjon knyttet til rådgivingstjenester knyttet til slik videreutvikling

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler