Skipp navigasjon

Hvordan kan ansatte i helsetjenesten jobbe for å ivareta pårørende på en best mulig måte?

24.03.2022 - Helse og life science

Helsedirektoratet lanserte pårørendeveilederen i 2017, og ønsket i 2021 en evaluering av hvordan implementeringen har gått. Oslo Economics har, sammen med samarbeidspartner Inger Johanne Bergerød ved Nettverk for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger, evaluert implementeringen av pårørendeveilederen.

Pårørendeveilederens formål er å legge til rette for involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet gjennomfører og følger opp regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025, «Vi – de pårørende». Innspill til strategien tyder på at det er behov for å styrke implementeringen av pårørendeveilederen i tjenestene og at dette vil være et sentralt tiltak for å støtte pårørende, blant annet gjennom å forbedre møtene de har med helse- og omsorgstjenestene.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics med samarbeidspartner evaluert implementeringen av veilederen i kommuner og helseforetak. Våre hovedfunn viser at pårørendeveilederen virker å være kjent blant aktører i målgruppene og at den blir ansett som et godt og nyttig verktøy i pårørendearbeidet. Likevel opplever mange at de mangler tid og ressurser, samt at det mangler prioritering og forankring på ledelsesnivå, for å kunne implementere pårørendeveilederen mer systematisk i tjenestene. Flere trekker frem at en kortversjon av pårørendeveilederen, kombinert med kurs og opplæringstiltak, vil kunne bidra til å styrke implementeringen ytterligere.

Evalueringen er basert på analyse av kvalitative og kvantitative data. De kvalitative dataene består av informasjon fra sentrale dokumenter, intervjuer med representanter fra målgruppene (både fra kommuner og helseforetak), intervjuer med informanter fra pasient-, bruker og pårørendeorganisasjoner, samt fritekstsvar fra en spørreundersøkelse til målgruppene. De kvantitative dataene består av statistikk/nøkkeltall og resultater fra spørreundersøkelser rettet mot målgruppene i kommuner og helseforetak. Med målgruppe menes de relevante representantene fra kommuner og helseforetak som målgrupper for pårørendeveilederen, både ledere og medarbeidere i kontakt med pasienter, pårørende og brukere.

Rapporten belyser hvilke utfordringer som har oppstått i implementeringen av pårørendeveilederen, og hvilke ulike suksessfaktorer som de ulike aktørene har opplevd. Disse punktene kan brukes i det videre arbeidet med å sørge for en god kjennskap til og kunnskap om pårørendeveilederen blant målgruppene.

For de som ønsker det kan rapporten leses i sin helhet her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler