Skipp navigasjon

Kartlegging av status for universell utforming av IKT i grunnskolen

17.02.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har, sammen med Useit Consulting, gjennomført to kartlegginger av status for universell utforming av IKT i grunnskolen. Den ene kartleggingen hadde fokus på universell utforming av digitale læremidler, mens den andre hadde fokus på konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer. Begge kartlegginger inkluderte en kvalitativ analyse, basert på dokumentstudier og intervjuer, av hvordan ulike involverte aktører oppfatter status for universell utforming i dag. Videre ble det også gjennomført en teknisk analyse av om de ulike læremidlene og møteplattformene følger kravene til universell utforming. Våre funn antyder at oppmerksomheten rundt universell utforming har økt de siste årene, og at utviklingen totalt sett virker å gå i riktig retning. Det finnes imidlertid fortsatt en rekke barrierer og utfordringer knyttet til universell utforming, og disse utfordringene avhenger i stor grad av hvilket perspektiv man ser problemstillingen fra. Kartleggingene resulterte i anbefalinger av en rekke tiltak for å øke graden av universell utforming av digitale læremidler og møteplattformer. 

Begge prosjekter ble finansiert av tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten om universell utforming av digitale læremidler kan leses her. Rapporten om konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer kan leses her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler