Skipp navigasjon

Evaluering av primærhelseteam

08.02.2022 - Helse og life science

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin har Oslo Economics nylig levert sluttrapport for 2018-2021 (statusrapport IV), i den femårige følgeevalueringen av utprøvingen av primærhelseteam («PHT»). Evalueringen gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet, og pilotprosjektet er forankret i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste.

Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen) ved 17 fastlegekontor i 9 kommuner. Den fjerde rapporten er en sluttrapport for utprøvingen i perioden 2018-2021 og oppsummerer evalueringens funn frem til utgangen av 2021.

Rapporten beskriver hvordan PHT har påvirket arbeidsformen på legekontorene med større vektlegging av ledelse, tverrfaglighet og proaktivitet, systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og tettere oppfølging av pasienter i målgruppene. Med PHT kan pasientene få tilbud om sykepleierkonsultasjoner, flere årskontroller og hjemmebesøk.

Analysene vi har gjennomført viser at de fleste ansatte på legekontorene i forsøket opplever å jobbe som et team. Både fastleger, sykepleiere og helsesekretærer opplever at PHT både påvirker arbeidsmiljøet positivt og gir gevinster for pasientene. Fastlegene opplever ikke redusert arbeidsmengde som følge av PHT, men de opplever å ha mer tid til kvalitetsarbeid. Analysene tyder også på at legekontorene har en mer proaktiv arbeidsform enn før, og at PHT gjør legekontorene mer tilgjengelig for andre kommunale tjenester. Kontakten med spesialisthelsetjenesten virker i hovedsak å foregå som før. For å undersøke hvordan PHT påvirker pasientene, har vi brukt registrerte helsetjenester som en indikator på god pasientoppfølging. Analysen viser at for flere av målgruppene har PHT medført bedre tjenester på legekontoret. For helsetjenester som ikke direkte omfattes av PHT, som legevakt og spesialisthelsetjenester, finner vi få effekter.

Vår vurdering av det samlede informasjonsgrunnlaget, oppsummert i en samfunnsøkonomisk analyse, er at PHT trolig kan bidra til å realisere helsegevinster som, sammen med øvrige gevinster, veier opp for kostnadene av tiltaket, og at det derfor kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre PHT på legekontoret. En viktig forutsetning er imidlertid at legekontoret arbeider med å utvikle teamarbeidet og involverer PHT-sykepleieren og helsesekretæren på en god måte i arbeidet, slik at den tverrfaglige tilnærmingen kommer både pasientene og medarbeiderne ved legekontoret til gode.

Funnene fra rapporten ble presentert på Nasjonal erfaringskonferanse: Primærhelseteam, og rapporten kan lastes ned her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler