Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og universiteter og høyskoler

07.02.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Inngåelse av nasjonale samarbeidsavtaler med utvalgte forsknings- og utdanningsinstitusjoner er ett av virkemidlene NAV benytter i sitt FoU-arbeid. Formålet med avtalene er å øke interessen for å forske på NAV-relevante problemstillinger og øke kunnskapen om NAV og NAVs politikkområder innenfor akademiske institusjoner, samt å bidra til bedre utdanning innenfor NAV-relevante felt. Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert to av de nasjonale samarbeidsavtalene som er inngått med Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Vår evaluering viser at ingen av de to avtalene har lyktes fullt ut i henhold til avtalenes ambisjon om å styrke kvalitet og relevans innen forskning og utdanning. I avtalen med HiNN har det tatt lang tid å bygge opp og utvikle en overordnet struktur som favner alle aktivitetsområder, og det er først de siste par årene at en ser resultater på forskningsområdet. I avtalen med UiT har satsingen på forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon med NAV (ALIN) gitt resultater på forskningsområdet. Etter avslutning av ALIN i 2020 har ikke den overordnede strukturen for samarbeid Universitets-NAV (UNAV) klart å skape en ramme for samarbeid verken på forskningsområdet eller øvrige målområder.

Vår vurdering er at samarbeidsavtalene med HiNN og UiT bidrar til økt forskning og utdanning innenfor NAVs virkefelt, men at etablering og oppfølging av samarbeidet forutsetter forankring og prioritering av ressurser fra ledelsen både ved universitet/høgskole og fylkesleddet i NAV. Vi har indentifisert flere læringspunkter som vi vurderer er relevante både for disse to samarbeidsavtalene og eventuelle nye samarbeidsavtaler;

  • Forankring i ledelse ved universitet/høgskole og fylkesleddet i NAV er avgjørende for måloppnåelse.
  • Avtalens varighet bør tillate at resultater kan ta tid, men aktørene bør ha milepæler å strekke seg etter.
  • Samsvar mellom formål for forskningssamarbeid og kompetanse hos rekrutterte forskningsmiljøer bør ligge til grunn for samarbeidsavtalen.
  • En tydelig koordinatorrolle på regionalt nivå er viktig i oppstartsfasen.
  • Viktig informasjon og tilbakemeldinger må videreformidles hele veien fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til forskerne som deltar i samarbeidet, og tilbake igjen.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler