Skipp navigasjon

Behandling av personvernopplysninger i registerdatastudie om komorbiditeter blant brystkreftpasienter i Norge

05.07.2021 - Helse og life science

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av komorbiditeter blant brystkreftpasienter i Norge med spesielt fokus på kardiovaskulære sykdommer. Brystkreft er en av de mest utbredte kreftformene i verden og rammer over 3 000 kvinner i Norge hvert år. Vi vet i dag lite om prevalensen og insidensen av komorbiditeter blant brystkreftpasienter. Forskning har vist at brystkreftpasienter har økt risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer, men det finnes i dag begrenset forskning på denne sammenhengen. Dette forskningsprosjektet har tre primære mål/forskningsspørsmål:

  1. Å estimere prevalensen og insidensen av komorbiditeter blant brystkreftpasienter i Norge sammenlignet med en «propensity matched» kontrollgruppe?
  2. Å estimere overlevelsesrater blant brystkrerftkohorten sammenlignet med kontrollgruppen, samt subgruppeanalyser avhengig av kreftstadium, alder og sykdomshistorikk.
  3. Å estimere hazardrater for å utvikle hjerte- og karrelaterte komorbiditeteter for pasienter avhengig av hvilken behandling de får.

Studien vil være en retrospektiv registerstudie med data for perioden 2008 til 2019. Studien inkluderer alle pasienter over 18 år diagnostisert med brystkreft i Norge i perioden 2008 – 2019 og en kontrollgruppe med personer uten brystkreft (matching 10:1). Prosjektet skal behandle data fra Kreftregisteret, SSB, Norsk pasientregister, Reseptbasert legemiddelregister, Kommunalt pasient- og brukerregister og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. Det behandles opplysninger om helseforhold, i tillegg til bakgrunnsopplysninger som kjønn, fødselsår og bostedskommune. Fullstendig variabelliste kan fås ved henvendelse til Oslo Economics.

Prosjektet forventes ferdigstilt innen sommeren 2025, og personopplysninger slettes senest 31.12.2025. 

Legemiddelfirmaet Pfizer finansierer prosjektet, men Oslo Economics er behandlingsansvarlig for forskningsprosjektet. Oslo Economics behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
  • å få rettet personopplysninger om deg, 
  • å få slettet personopplysninger om deg, 
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Dersom du har spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert i prosjektet, ta kontakt med Christoffer Bugge eller Oslo Economics personvernombud Susanna Sten-Gahmberg. 

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Relevante artikler