Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av tjenestetilbudet til Stillasbyggerne ved Akershus universitetssykehus

10.03.2021 - Uncategorized @no

Stillasbyggerne er en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) spesielt innrettet mot å følge opp barn i barnevernet, og utgjør en egen seksjon ved Akerhus universitetssykehus (Ahus). De hjelper kommunale barneverntjenester med å kartlegge og foreslå tiltak til barn og ungdom under omsorg (etter § 4-12 i barnevernloven). Målgruppen er barn og ungdom som bor i fosterhjem, på barneverninstitusjoner og i ettervernstiltak (0-25 år). Tjenesten er en hybrid av barneverntjenester, helsetjenester og konsulenttjenester, og er den eneste av sitt slag i Norge. Stillasbyggerne jobber på tvers av kommunegrenser, diagnostikk, mandat, sektorer og tjenester. De følger barnet eller ungdommen, og bistår i den kommunen barnet eller ungdommen er plassert i, uavhengig av hvilken kommune som har omsorgsansvaret og Ahus sitt opptaksområde. De ser særlig på samarbeidet mellom aktørene rundt barnet og hvordan en helhetlig hjelp kan koordineres, siden forskning har vist at det er nettopp dette er en utfordring. En av hoved­opp­gavene er å legge til rette for samarbeidet mellom barneverntjenesten, helsetjenesten, fosterforeldre eller institusjon, barnehage- og skolepersonell og andre samarbeidsaktører.

Oslo Economics skal nå utføre en samfunnsøkonomisk analyse av tjenestetilbudet til Stillasbyggerne, og vurdere eventuelle modeller for en nasjonal utrulling. Den samfunnsøkonomiske analysen vil inngå et større beslutningsgrunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Rapporten fra arbeidet vil foreligge i august 2021.

Relevante artikler