Skipp navigasjon

Ny samfunnsøkonomisk analyse av strategier og tiltak for covid-19-håndtering (Holden III)

08.02.2021 - Helse og life science

Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther er del av en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen for å foreta samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene som er innført mot koronapandemien.

Helsedirektoratet har nå gitt utvalget et nytt oppdrag med å vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av videre strategier og tiltak for håndtering av covid-19-pandemiden. Vurderingene til Holden-utvalget vil inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for valg av tiltak, både på kort sikt og i tiden fremover med effekt av vaksinasjonsprogrammet.

Ekspertgruppen består av professor Steinar Holden (UiO), Pål Sletten og Olav Slettebø fra Statistisk Sentralbyrå, Preben Aavitsland og Trygve Ottersen fra Folkehelseinstituttet, og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics. Utvalget har sekretariatsressurser fra Finansdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, samt bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om utvalgets nye oppdrag på Helsedirektoratets nettsider.

Relevante artikler