Skipp navigasjon

Brukerbetaling i kommunesektoren

28.01.2021 - Uncategorized @no

Ny rapport fra Oslo Economics kartlegger omfang, forskjeller og utvikling i brukerbetalinger. Brukerbetalinger er en viktig inntektskilde for kommunene og fra innbyggernes perspektiv en del av utgiftene for å finansiere kommunale tjenester. Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet betydningen av brukerbetalinger i kommunesektoren.

Utredningen undersøker problemstillingen både fra kommunenes finansieringsperspektiv og fra et brukerperspektiv. Formålet med prosjektet var å etablere et bedre faktagrunnlag for brukerbetalinger i kommunesektoren.

I prosjektet har vi utarbeidet en prinsipiell beskrivelse av prisfastsettelse og ordningene for brukerbetalinger, og kartlagt omfang, forskjeller og utvikling i brukerbetalinger ved bruk av deskriptiv statistikk. Vi har videre analysert årsakene til forskjeller i brukerbetalinger mellom kommunene. Utredningen dekker både brukerbetalinger samlet sett og et utvalg av sentrale kommunale tjenesteområder.

Brukerbetalingens andel i finansieringen av kommunale tjenester har vært relativt konstant på omtrent 15 prosent i perioden 2003–2019. Samlet brukerbetaling målt i kroner og gjennomsnittlig brukerbetaling per innbygger (også målt i andel av husholdningens medianinntekt) har imidlertid økt i perioden 2005–2019. Videre er det stor variasjon i betydningen av brukerbetaling på tvers av kommuner og ulike tjenesteområder. Noen karakteristika hos kommunen som samvarierer med brukerbetalingens finansieringsandel av kommunale tjenester og gjennomsnittlig brukerbetaling per innbygger er antall innbyggere, kommunesentralitet (avstand til arbeidsplasser og servicefunksjoner) og utgiftsjusterte frie inntekter. Analysen viser også at gebyrnivået i kommunene ofte har en sammenheng med nabokommunenes gebyrnivå.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler