Skipp navigasjon

Evaluering av Follobane-prosjektet

17.12.2020 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i samarbeid med professor Bjørn Andersen og førsteamanuensis Olav Torp, begge ved NTNU, gjennomført en evaluering av Follobane-prosjektet på oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

Follobane-prosjektet er et av de største samferdselsprosjektene i Norgeshistorien. Prosjektet bygger ny jernbanelinje i dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, og er en del av den større InterCity-utbyggingen, med planer for dobbeltspor til Halden. Hensikten med evalueringen har vært å finne forklaringer på hvorfor kostnadsøkningene på Follobanen har vært så store, slik at det blir mulig å redusere risikoen for tilsvarende kostnadsøkninger i fremtidige prosjekter. Tre temaer ble inkludert i evalueringen: beskrivelse og analyse av kostnadsutviklingen, evaluering av styringen av prosjektet, og evaluering av arbeidet med kostnadsestimering. Fokuset i evalueringen har vært på å identifisere forbedringspunkter, som Jernbanedirektoratet og Bane NOR kan ta med seg i videre arbeid med andre utbyggingsprosjekter.

Evalueringen viser at det er viktig å motarbeide prosjektoptimisme og at måten kostnadsestimeringen gjennomføres på må bedres. Med slike endringer på plass kan estimatene gi et mer korrekt bilde av de reelle kostnadene og usikkerhetene i prosjekter. Dette gjelder i særlig grad såkalte megaprosjekter som Follobanen. I tillegg trekkes det frem at usikkerheten i kostnadsanslagene bør vurderes kritisk opp mot andre prosjekter.

Les mer om evalueringen her.

Relevante artikler