Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala CO2-håndering

29.06.2020 - Ressurser og bærekraft

På oppdrag for Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics, sammen med Atkins Norge, gjennomført kvalitetssikring (KS2) av demonstrasjon av fullskala CO2-håndering.

Demonstrasjonsprosjektet utgjør en hel kjede for fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Dette vil bestå av fangstanlegg hos Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og/eller Norcems sementfabrikk i Brevik, samt et transport- og lageranlegg hos Northern Lights, med geologisk lagring i Aurora-lisensen på norsk kontinentalsokkel. Northern Lights vil også ha kapasitet til lagring for tredjeparter.

Målet med prosjektet er å bidra til en nødvendig utvikling av CO2-håndtering slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU nås til en lavest mulig kostnad.

Tiltaket har en forventet kostnad på 25,1 milliarder kroner med to norske fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to brønner, inkludert eventuelle avviklingskostnader. Av den totale kostnaden er statens andel betydelig, og kan komme opp i 22,2 milliarder kroner. Ved valg av et minimumsalternativ kan statens kostnad reduseres til 13,9 milliarder kroner. Høy kvotepris er viktig for videre utbredelse av teknologien. En ambisiøs klimapolitikk med om lag ti ganger så høy kvotepris som dagens nivå vil kunne gi mange etterfølgende anlegg og et samfunnsøkonomisk lønnsomt demonstrasjonsprosjekt.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler