Skipp navigasjon

Utredning om virkninger av store offentlige kontrakter

08.05.2020 - Offentlig sektor

Oslo Economics har i samarbeid med Inventura gjennomført en utredning på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet av virkingene av store offentlige kontrakter. Oppdraget ble gjennomført som en oppfølging til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019 (Meld. St. 22 (2018-2019)). Der pekte regjeringen på at det er behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser store kontrakter kan ha for markedet.

Utredningen vurderer virkinger av store kontrakter generelt, og spesielt innen markedet for mat og drikke til storhusholdning, anleggsmarkedet og hotellmarkedet. Våre hovedfunn er at oppdragsgivere i markedet for mat og drikke bør avveie kostnadsfordelene store kontrakter gir, mot de positive konkurransevirkningene oppdeling gir. I hotellanskaffelser vil oppdeling per lokasjon normalt gi både lavere kostnader og bedre konkurranse. I anleggsmarkedet vil egnet kontraktsstørrelse i stor grad variere mellom ulike prosjekter.

Som en del av utredningen har vi også gjennomført en kartlegging av praktiseringen av anskaffelsesforskriftens §19-4, også kalt del opp eller begrunn-prinsippet, blant offentlige oppdragsgivere. Prinsippet sier at oppdragsgiver kan velge å dele opp anskaffelsen i flere delkontrakter, men skal gi en begrunnelse dersom anskaffelsen ikke deles opp. Vi finner at det er varierende praksis for oppdeling blant oppdragsgiverne i analysen, og innen enkelte bransjer har utviklingen gått i retning av mer samlede kontrakter. Vi finner også at det er enkelte begrensinger ved dagens del opp eller begrunn-prinsipp, og at små og mellomstore bedrifters mulighet til å levere tilbud på offentlige kontakter også avhenger av andre forhold enn antallet delkontrakter.

Les mer om utredningen på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside.

Relevante artikler