Skipp navigasjon

Undersøkelse av bruk og ferdsel i Lofotodden nasjonalpark

23.03.2020 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har gjennomført analyser av en brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark sommeren 2019. Brukerundersøkelsen har blant annet tatt for seg kjennetegn ved de som besøker nasjonalparken for å bedrive friluftsliv, hvilken kjennskap de har om vernestatusen og regler for adferd og ferdsel i området, samt hvilke preferanser de har for tilrettelegging og typer friluftslivsaktiviteter. Analysene er basert på svar fra to spørreundersøkelser; en selvregistreringsundersøkelse hvor brukerne fylte ut spørreskjemaer som de fant i svarkasser ved innfallsportene til området og en digital etterundersøkelse som ble sendt ut til en andel av de besøkende i november 2019. I tillegg ble det innhentet ferdselsdata fra ferdselstellere som var plassert ut i og rundt nasjonalpark. Lofotodden nasjonalparkstyre har vært oppdragsgiver.

Bruken av området virker ikke å være i strid med verneformålet, men den store besøksmengden til enkelte deler av nasjonalparken gir særskilte utfordringer. Dette gjelder spesielt ved innfallsportene som leder til Kvalvika, Ryten og Munkebu. Vi vurderer at det er viktig at verneområdeforvaltningen følger med på bruken av området samt sikrer en god informasjonsflyt og målrettede fysiske tilretteleggingstiltak i de mest besøkte områdene av verneområdet for å unngå tung markslitasje, støy og søppel, samt å ta hensyn til sårbare naturtyper og arter.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler