Skipp navigasjon

Vurdering av mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping

16.01.2020 - Konkurranse, marked og regulering

Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet varslet i november 2019 at regjeringen skal vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon til å tilby totalisatorspill skal videreføres, eller om konsesjonen bør overføres til Norsk Tipping når gjeldende konsesjon utløper i 2021.

Som en del av dette arbeidet har departementene bedt Oslo Economics vurdere markedsutviklingen for totalisatorspill ved videreføring av dagens modell. Departementene har også bedt om en vurdering av synergier og kostnader ved overføring av konsesjon for totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping.

Du kan lese Kulturdepartementets omtale av rapporten og rapportens sammendrag og konklusjoner her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/delrapport-om-organisering-av-totalisatorspill/id2685165/

 

Relevante artikler