Skipp navigasjon

Ex-post analyse av priseffekter av fusjon mellom Telia og Tele2 levert til Konkurransetilsynet

13.12.2019 - Konkurranse, marked og regulering

Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar er forfatterne bak forskningsartikkelen «Efficiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence from a Merger in the Mobile Telecom Market». Prosjektet er finansiert av det alminnelige prisreguleringsfondet som er forvaltet av Konkurransetilsynet.

Oppkjøp og fusjoner kan føre til både økte og reduserte priser. Priser kan øke som følge av styrket markedsmakt (internalisert konkurranse), og de kan falle som følge av effektivitetsgevinster. Ettersom økte priser reduserer konsumentenes velferd, er vurderinger av hvilken effekt som dominerer helt sentrale i konkurransepolitikken.

I artikkelen undersøker forfatterne priseffekter av fusjonen mellom Telia og Tele2 i Norge i februar 2015. Resultatene fra den empiriske analysen viser at fusjonen førte til en nedgang i priser for produkter der man forventet store effektivitetsgevinster, mens prisene steg for merkevarer uten betydningsfulle effektivitetsgevinster. Disse funnene er konsistente med prediksjoner basert på økonomisk teori. For gjennomsnittet av alle forbrukerne direkte berørt av fusjonene finner vi ingen effekt på priser. Dette indikerer at den totale priseffekten av fusjonen var nøytral.

Resultatene viser at fusjoner kan ha svært ulike effekter for ulike produkter, og artikkelen bidrar til økt forståelse av priseffekter i markeder med høy konsentrasjon. Forskningen bidrar også til å evaluere Konkurransetilsynets avgjørelser og til mer åpenhet rundt effekter av fusjonskontrollen.

Les hele artikkelen her: Efficiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence from a Merger in the Mobile Telecom Market

Relevante artikler