Skipp navigasjon

Forslag til utjevningsordning for nettleie

12.11.2019 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har på oppdag for Energi Norge utarbeidet et notat til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til utjevningsordning av nettleie. Oppdraget ble gjennomført i forbindelse med at regjeringen i Granavolden-plattformen har vedtatt at de vil utrede hvordan man kan utjevne nettleien.

Dersom nettleien skal utjevnes, foreslår Oslo Economics at det gjøres på en måte som i minst mulig grad svekker nettselskapenes insentiver til effektiv drift og organisering. Vår vurdering er at dette best kan gjøres ved å ta utgangspunkt i den tidligere tilskuddsordningen for utjevning av nettleie (Utjevningsordningen) og vurdere hvordan denne kan justeres. Ordningen er kompatibel med reguleringen av nettselskap og er av NVE vurdert å være treffsikker. Hvis ordningen forbeholdes områdene med høyest nettkostnader, vil de negative samfunnsøkonomiske virkningene begrenses.

I notatet viser vi at en stor del av variasjonen i nettleie kan forklares av et begrenset antall nettselskap med svært høye kostnader. I dag er det kun to nettselskap som fremdeles har nettkostnader per kWt over 50 øre. Disse to selskapene står for rundt 0,07 prosent av samlet levert energi. Dette betyr at det kan være mulig å redusere de største forskjellene i nettleie med relativt beskjedne midler.

Les mer om notatet på Energi Norges nettside.

Relevante artikler