Skipp navigasjon

Økt kompetanse i barnevernet gir bedre barnevern

21.10.2019 - Uncategorized @no

Oslo Economics har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av kompetanseheving innenfor barnevernet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Analysen bygger på kartlegginger Bufdir har gjennomført av kompetansesituasjonen i kommunalt og statlig barnevern i dag. Det stilles ikke krav til utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet i dag. Derfor varierer kompetansenivået i ulike barnevernstjenester i landet stort. Bufdirs utredning og den samfunnsøkonomiske analysen finner at økt kompetanse i barnevernet gir bedre barnevern.

Bedre barnevern vil igjen gi samfunnsøkonomiske gevinster gjennom økt livskvalitet for barna som mottar tiltak fra barnevernet, og gjennom forebygging av at disse barna havner utenfor arbeidslivet i voksen alder. Basert på en samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak anbefaler Oslo Economics å innføre nye masterutdanninger i barnevern, og å stille krav om andel av ansatte i barnevernet med hhv. bachelor- og mastergrad. Vi anbefaler også andre tiltak for å heve kompetansen i barnevernet, spesielt bedre praksis i barnevernsutdanningene.

Les hele den samfunnsøkonomiske analysen av kompetansehevingstiltak i barnevernet her.

Tiltakene for kompetanseheving blir nå behandlet videre. Bufdir har laget forslag til innføring av tiltak, som Regjeringen og Stortinget skal ta stilling til. Se Bufdirs omtale av saken her.

Relevante artikler