Skipp navigasjon

Utredning av kommunale vakt- og beredskapsordninger innen helse-, omsorgs- og barnevernsområdet

26.04.2019 - Uncategorized @no

Oslo Economics og Fürst og Høverstad har på oppdrag for KS gjennomført et FoU-prosjekt om de kommunale vakt- og beredskapsordningene innen helse-, omsorgs- og barnevernsområdet. Formålet med oppdraget har vært å utrede kommunenes ressursbruk, utfordringer og muligheter i forbindelse med økte forventninger til de nevnte vakt- og beredskapsordningene. Analysen er basert på kvalitativ og kvantitativ informasjon fra litteraturstudier, dybdeintervjuer med kommuner, direktorater og departementer, statistikk fra SSB og Bufdir, og en nettbasert spørreundersøkelse til et utvalg kommuner.

Utredningen viser at kommuner bruker betydelige ressurser i beredskapen, at ressursbruken varierer mellom kommunene og at mange kommuner har utfordringer med kapasitet og tilgang til kompetanse i vakt- og beredskapsordningene. Interkommunalt samarbeid kan bidra til å løse utfordringene og gi ressurseffektive ordninger. For noen kommuner vil imidlertid samarbeid ikke være mulig på grunn av geografiske forhold og/eller manglende kapasitet i nabokommuner. Dette gjelder særlig små, spredtbygde kommuner.

Mulighetene til effektivisering gjennom samordning av vakt- og beredskapsordninger på tvers av helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene er begrenset fordi det stilles ulike krav til kompetanse. Det ligger imidlertid et potensial for mer samhandling (kontakt mellom ulike enheter) gjennom samlokalisering av ulike beredskapstiltak i helse-, og omsorgstjenestene, forbedret samarbeid mellom beredskapen i barnevern, helsevesenet og politiet, og bedre kommunikasjon mellom krisesenter og andre kommunale beredskapstjenester.

Rapporten kan lastes ned her fra KS sitt hjemmeside.

Foto: Wikimedia Commons (Bjørn Tennøe)
Relevante artikler