Skipp navigasjon

Analyse av endringer i lønns- og arbeidsvilkår i maritim næring

09.11.2018 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics og Wikborg Rein Advokatfirma skal utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Oppdraget omfatter både juridiske spørsmål og samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser. Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Utredningen skal omfatte muligheter og utfordringer forbundet med å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Endringer i regelverket kan ha vesentlige konsekvenser for konkurranseforhold, verdiskapning og sysselsetting i maritim næring. Utredningen inkluderer en viktig analyse av Norges folkerettsforpliktelser på skipsfartens område.

Tematikken er både interessant og faglig utfordrende. Den samfunnsøkonomiske analysen vil utformes i grensesnittet mellom arbeidsmarked, næringsanalyse, konkurranseøkonomi og berøre handelspolitiske konsekvenser. Problemstillingen reiser også flere prinsipielle juridiske spørsmål som i dag har et avklaringsbehov. Dette omfatter Havrettskonvensjonen og EØS-avtalen som rammer for norsk lovgivningsmyndighet. Endelig rapport skal leveres 31. mai 2019.

Relevante artikler