Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert satsingen på kreftkoordinatorer i kommunene

17.10.2018 - Helse og life science

Oslo Economics og Fürst og Høverstad har, på oppdrag fra Kreftforeningen, utarbeidet en evaluering av de velferdsmessige og økonomiske virkningene for pasienter, pårørende, kommunen og samfunnet for øvrig av kreftkoordinatorsatsningen i kommunene. Kreftkoordinatorene skal bidra til å gi kreftpasienter og pårørende et kvalitativt bedre omsorgstilbud ved å koordinere tjenester og andre tilbud, og ved å informere, gi råd og veiledning i alle faser av et sykdomsforløp. Evalueringen viser at Kreftforeningens initiativ til en etablering av kreftkoordinatorstillinger i mange av landets kommuner har vært vellykket. Vi fant at kvalitetsløftet som kreftkoordinator bidrar med i kreftomsorgen, likhet i tjenestetilgang og fornøyde innbyggere kan bidra til å oppveie kommunens fulle kostnader ved å beskjeftige en kreftkoordinator også når Kreftforeningen trapper ned sin medfinansiering av stillingen. Rapport ble overlevert Kreftforeningen sommeren 2017.

Les hele rapporten her.

Foto: iStockphoto/shironosov

Relevante artikler