Skipp navigasjon

Oslo Economics invitert til å kommentere helseprioriteringer siste leveår

29.08.2018 - Helse og life science

Tidsskrift for den norske legeforening inviterte Ivar Sønbø Kristiansen og Christoffer Bugge til å skrive en lederartikkel om kostnader og sykehusbruk siste leveår. De reiste to viktige spørsmål i artikkelen som ble publisert i mai i år: Er det rimelig at sykehusbruken i livets sluttfase er lavere hos eldre enn hos yngre grupper? Og burde vi prioritere behandling i siste leveår annerledes enn i dag? De belyste ulike argumenter uten å trekke bastante konklusjoner. De pekte også på paradokset at «alle» er bekymret for kostnadene ved stadig flere gamle, samtidig som store ressurser settes inn nettopp for å forlenge liv. De avsluttet med å anta at Stortinget neppe vil bevilge store nok budsjetter til å dekke både aldring og ny teknologi. Norsk helsevesen vil trolig tvinges til store omlegginger i årene fremover.

Les hele lederartikkelen her.

Relevante artikler