Skipp navigasjon

Begrenset effekt av å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet

14.08.2018 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har utredet konsekvensene av å fjerne avgiftsfritaket på netthandelsimport under 350 kroner. Funnene tyder på at dette vil ha begrensede effekter på provenyinntekter, verdiskaping og sysselsetting i Norge. Våre beregninger viser at staten får økte mva-inntekter på 490 millioner kroner i innføringsåret, men det påløper samtidig store kostnader ved fortolling og returer. Disse kostnadene vil på kort sikt være like store som økningen i mva-inntekter til staten, selv om mva-inntekter over tid overstiger kostnadene. Vi anslår en overføring av omsetning til norsk handelsnæring på 1 015 millioner kroner i innføringsåret. Dette vil øke sysselsettingen i Norge, men økningen er moderat fordi store deler av denne omsetningen vil tilfalle norsk netthandel, som er relativt lite arbeidskraftintensiv. Indirekte virkninger på norske underleverandører er også små, grunnet høy importandel i denne sektoren. Samtidig vil Posten og andre fraktselskaper få redusert sysselsetting som følge av at antall importsendinger går ned. Totalt for femårsperioden 2019–2023 anslår vi en netto økning i sysselsetting på mellom 101 og 158 årsverk.

Les hele rapporten her

Relevante artikler