Skipp navigasjon

Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren

02.03.2018 - Offentlig sektor

Oslo Economics har, sammen med Kantar TNS og Professor Tina Søreide ved NHH, gjennomført oppdraget «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» på oppdrag fra KS.
Oppdraget har omfattet å utvikle råd for å støtte etikkarbeid i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap. Rådene gir veiledning på ulike arbeidsområder som etiske retningslinjer, risikoanalyse, internkontroll og varslingsrutiner. Rådene bygger på eksisterende lovverk, veiledning, internasjonal beste praksis og erfaringer fra kommunesektoren. Rådene er utdypet med forklaringer og praktiske eksempler fra kommunesektoren.

Vi har også kartlagt oppfatning av og erfaringer med forekomst av uetisk atferd og korrupsjon i sektoren. Mange oppgir å være kjent med at noen i organisasjonen noen gang har opplevd situasjoner med uetisk atferd, for eksempel favorisering av enkeltaktører, selv om korrupsjon på et overordnet nivå oppfattes som et lite problem.

Vi har til slutt kartlagt hvordan kommunesektoren jobber for å hindre uetisk atferd og korrupsjon målt langs rådene som er utviklet i oppdraget. Et hovedfunn er at sektoren synes å ha grunnleggende deler av etikkarbeidet på plass. Undersøkelsen viser imidlertid forbedringspotensiale når det gjelder oppfølging av tiltak for å styrke etikkarbeidet i praksis.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Relevante artikler