Skipp navigasjon

Rapport om kreftkostnader i Norge

18.11.2016 - Helse og life science

Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom, med virkningene dette innebærer for egen livskvalitet.

Oslo Economics har utarbeidet en analyse basert på registerdata, og ved hjelp av en referansegruppe med fremtredende krefteksperter og representanter fra Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen, gjort et forsøk på å fylle kunnskapshullet knyttet til kostnader av kreft i Norge.

Basert på syv ulike registre beskrives pasientene og de samfunnsøkonomiske kostnadene. I tillegg til kostnader i primærlege- og spesialisthelsetjenesten omfatter rapporten kostnader i pleie- og omsorgssektoren, kostnader knyttet til tapte liv og leveår, produksjonstap på grunn av tidlig død og kostnader som påføres pårørende (uformell pleie). Pasientgruppe og helsetjenestekostnader for 12 ulike kreftformer beskrives også i detalj.

Les hele rapporten her.

Bristol-Myers Squibb har finansiert arbeidet, men har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.

Relevante artikler