Skipp navigasjon

To samferdselsoppdrag til Oslo Economics

20.10.2015 - Offentlig sektor

Oslo Economics har fått nye analyseoppdrag i samferdselssektoren: vi skal utarbeide en tiltaksanalyse for ferjemarkedet for Statens vegvesen, og blitt innstilt til å bistå Samferdselsdepartementet med å utrede jernbanereformen.

Sammen med DNV-GL og Inventura skal Oslo Economics utarbeide en tiltaksanalyse for ferjemarkedet på lang sikt for Statens vegvesen. Analysen skal munne ut i tiltak som vil bidra til å utvikle det innenlandske ferjemarkedet, hvor Statens vegvesen er en stor innkjøper og betydelig premissgiver for markedsutviklingen. Vi skal utrede hvordan operatørkontrakter, gjennom bl.a. krav til materiell og utforming av sambandene, og organisering av forvaltningen, kan være virkemidler for å oppnå den ønskede utviklingen med samfunnsøkonomisk lønnsom drift av ferjesambandene.

Sammen med Rejlers har Oslo Economics fått innstilling på en rammeavtale med Samferdselsdepartementet om konsulentbistand i forbindelse med Jernbanereformen. Regjeringen har jernbane som satsingsområde, og er opptatt av at sektoren er innrettet på en måte som gir samfunnet mest mulig igjen for den økte ressursbruken. Oslo Economics har betydelig erfaring med jernbanesektoren fra oppdrag for blant annet Jernbaneverket, og vil bistå Samferdseldepartementet i dette arbeidet.

Relevante artikler