Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av konseptvalg for veisystemet i Moss og Rygge

24.04.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med Terramar, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikret Statens vegvesens konseptvalgutredning for hovedveisystemet i Moss og Rygge.

 

Vår analyse viser at det er grunnlag for å iverksette tiltak som innebærer at rv. 19 gjennom Moss legges i tunnel og at det legges bedre til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende.

 

En realisering forutsetter imidlertid et positivt vedtak om omlegging av jernbanen og flytting av Moss stasjon, da deler av tiltaket ikke kan bygges før ny jernbane er på plass. Det pågår også utredninger av andre alternativer i regi av Moss kommune. En samfunnsøkonomisk analyse av disse er ennå ikke gjennomført.

 

Frem til andre løsninger for rv. 19 er utredet (traséer/tunnelløp og trafikknutepunkter), og jernbaneomleggingen er vedtatt, anbefaler vi derfor nullalternativet. Inntil kapasiteten eventuelt er utbygd, fremstår det imidlertid som fornuftig å iverksette trafikantbetaling og kollektivtiltak for å imøtekomme økende trafikkutfordringer.

 

Kontakt: Rolf Sverre Asp

 

Last ned rapporten her.

 

Relevante artikler