Skipp navigasjon

Kartlegging av trafikkprognosenes treffsikkerhet

28.06.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag fra NHO fremskaffer Oslo Economics tallgrunnlag som belyser forutsetninger for Statens vegvesen sitt valg av veidimensjonering. For utvalgte stamveier gjennomgår vi blant annet transportprognosene til Statens vegvesen.

For stamveiene er spørsmålet om veien skal dimensjoneres for 4 felt eller 2 felt med midtdeler. Oslo Economics sammenstiller forutsetninger som er benyttet i planleggingen av utvalgte stamveier.

Kontakt: Håkon Hagtvet.

Relevante artikler