Skipp navigasjon

Hans Otto Hauger

Hans Otto Hauger er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i 30 år i offentlig sektor med analyse- og utredningsarbeid. Fra og med år 2000 har Hans Otto Hauger arbeidet i jernbanesektoren med investeringsanalyser og transportøkonomi. Arbeid med Nasjonal transportplan og Handlingsprogram for jernbanen har vært viktige arbeidsoppgaver. Hans Otto Hauger har god kjennskap til norsk jernbane som system. Han har arbeidet med offentlig kjøp av persontogtjenester, optimal prising av infrastrukturtjenester og analyser av vedlikeholdstiltak og fornyelse. I 2015 deltok han i Samferdselsdepartementets utredningsarbeid knyttet til Jernbanereformen (institusjonsbygging). Han har også erfaring fra internasjonalt arbeid som norsk deltaker i ekspertgrupper. Hans Otto har i perioden 1986 til 2000 arbeidet i fire departementer: Samferdselsdepartementet (Utredningsavdelingen), Finansdepartementet (Finansavdelingen), Barne- og familiedepartementet, og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Inntektsavdelingen).

Relevante artikler